Fang, Chi-Chun

Chi-Chun Fang

Teaching Assistant BIO
Biology Instructional Office


ccfang@utexas.edu

Phone: 512-927-7564

Office Location
PAT 632